Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Interior Architecture and Furniture Design  •  Linn Melin

Linn Melin


Linn Melin
b. 1992, Sweden

Närvaro, anonymitet och möte

What characterises a safe space? Which spatial elements help to encourage conversation?

I want us to meet in the confessional, and use it as a conversation space. I am very fond of good old-fashioned confession as a concept; however, I feel it is unavailable to me due to my lack of faith. Thus, I am reviving the confession. I will make the confession popular and unbound by religion.

Närvaro, anonymitet och möte

Vad kännetecknar trygga rum? Vilka rumsliga element hjälper till att främja samtalet?

Jag vill att vi ska mötas i bikten som samtalsrum. Den gamla hederliga bikten som jag själv är förtjust i som koncept men som jag inte känner är tillgänglig för mig på grund av min avsaknad av tro. Jag ska alltså återuppliva bikten. Jag ska göra bikten folklig och inte religiöst bunden.