Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


X
Industrial Design

This year’s master’s degree projects in Industrial Design explore and create a multitude of proposals for transitions towards more sustainable and equal societies. The students’ design proposals call attention to our conceptions of what we take for granted and what we view as normal. Perhaps these proposals can lead to a shift and a change in our conceptions, making us act differently in social relationships and everyday life. The design proposals involve what and how we eat, buy, dispose of and grow, as well as sustainability aspects of household economics and the economic models of companies. Some proposals are intended for individuals, while others focus on influencing politicians and other people with power. This year’s degree projects clearly show that design can create proposals for possible, alternative futures and invite people to reflect on complex questions.

The master’s group in Industrial Design provides students with training and teaching in different aspects of design, such as different working methods to explore contexts and possibilities, to work out design proposals, to reflect and to cooperate. These are important conditions for a profession and a subject in transition.

Design is a process that creates conditions for change. Design work constantly fluctuates between designing proposals and testing these in various ways together with others, and reflecting on what effects they may have. This builds the designer’s know-how with respect to future possibilities, experiences and contexts. This has always been the industrial design process, but the object of change has shifted over time. After completing their Konstfack education, the students are prepared to radically rethink the relationship between individual, society and environment, which will be necessary in the transition to more sustainable societies.

We are happy and proud to send our students out into the world, where they will contribute their ability to ask new and important questions and use relevant ways of working, and thereby create new understanding and create sustainable design proposals, which recognize our interdependence with other life forms and systems.

Bo Westerlund, Professor of Industrial Design

Industridesign

Årets examensarbeten på masternivå i industridesign utforskar och gestaltar en mångfald förslag till hur omställningar mot mer hållbara och jämlika samhällen kan ske. Studenternas designförslag gör oss uppmärksamma på våra föreställningar om vad vi tar för givet och ser som normalt. Kanske kan förslagen leda till att våra föreställningar förskjuts, förändras och att vi agerar på nya sätt i våra sociala relationer och vår vardag. Designförslagen omfattar vad och hur vi äter, köper, slänger och odlar, liksom även hållbarhetsaspekter av privatekonomi och företags ekonomiska modeller. Några förslag riktar sig mot enskilda personer medan andra har fokus på att påverka politiker och andra makthavare. Årets examensarbeten visar tydligt att design kan gestalta förslag till möjliga, alternativa framtider såväl som bjuda in till att reflektera över komplexa frågeställningar.

I mastergruppen Industridesign tränas och lär sig studenterna olika aspekter av designkunnande: olika arbetssätt för att utforska sammanhang och möjligheter, att experimentera, gestalta designförslag, reflektera och samarbeta. Dessa är viktiga förutsättningar för ett yrke och ämne i förändring.

Design är en process som skapar förutsättningar för förändring. Designarbete växlar kontinuerligt mellan att gestaltning av förslag och på olika sätt pröva dessa tillsammans med andra och reflektera över deras effekter. På så sätt skapas kunnande om framtida möjligheter, upplevelser och sammanhang. Så har industridesign alltid arbetat men det som varit föremål för förändring skiftar över tid. Utbildningen på Konstfack ser till att studenterna är förberedda för att radikalt kunna tänka om relationerna individ – samhälle – miljö, vilket omställningen till mer hållbara samhällen kräver.

Vi lärare är glada och stolta över att skicka ut våra studenter i världen där de kommer att bidra med förmågan att ställa nya viktiga frågor, arbeta på relevanta sätt och därmed skapa ny förståelse och gestalta hållbara designförslag vilka även erkänner vårt ömsesidiga beroendeförhållande med andra livsformer och system.

Bo Westerlund, professor i industridesign