Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Fine Art  •  Rasmus Östebro

Rasmus Östebro"I’m an actor, I’m a spectator."

– This room possesses an ambivalent relation to the fictitious expectations it faces.

– This is a scene, an exclamation point and a parenthesis. A scenographic installation that functions as stage directions and script.

– This situation is made-up to the point that it seems more real than reality itself.

– Here I’m a spectator. Here I’m an actor.

Rasmus Östebro’s work is based on scenographic installations and spatial stagings that surrounds and contextualizes live acts implicated by stage presence and spatial awareness. In Rasmus’s artistic practice, questions about identity construction are discussed through an expanded concept on acting spanning between conscious and unconscious, everyday acting. Through scenographic directing and performative strategies, Rasmus examines agreements between actor and spectator to blur, enhance or create ambivalence about perceived boundaries, positions and conventions that occur on the borderline of theatre and contemporary art.

"Jag är betraktare, jag är aktör."

– Det här rummet besitter en ambivalent relation till de fiktiva förväntningar det ställs inför.

– Det här är en scen, ett utropstecken och en parentes. En scenografisk installation i egenskap av scenanvisning och manuskript.

– Det här är på låtsas till den grad att det ter sig verkligare än verkligheten själv.

– Här är jag betraktare. Här är jag aktör.

Rasmus Östebro arbetar utifrån scenografiska installationer och rumsliga iscensättningar som omger och kontextualiserar live-akter färgade av scenisk närvaro och spatial medvetenhet. I Rasmus konstnärskap diskuteras frågor om identitetskonstruktion genom ett expanderat skådespelsbegrepp som spänner mellan ett medvetet och omedvetet, vardagligt skådespel. Genom scenografisk regi och performativa strategier undersöker Rasmus överenskommelser mellan aktör och betraktare för att sudda ut, förstärka eller skapa ambivalens kring upplevda gränser, positioner och konventioner som uppstår i gränslandet mellan teater och samtidskonst.