Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Fine Art  •  Siri Denman

Siri DenmanSiri Denman
b. 1986, Sweden

No title

daylight, daybreak or dawn, pale, whitish, or not deep or dark in color, that can be seen; perceptible to the eye, the state or quality of being dark, absence or deficiency of light, without rough motion; still or nearly still, free from excitement or passion, freedom from motion or disturbance; stillness, not disturbed, agitated, or excited; under control, acting with or characterized by violence, the action or process of moving or changing place or position; movement, something that moves, perpetual motion, going by or past; elapsing

Utan titel

dagsljus, morgon eller gryning, blek, vitaktig, eller inte djup eller mörk i nyans, som kan bli sedd; uppfattbar för ögat, tillståndet eller kvalitén att vara mörk, frånvaro av eller brist på ljus, utan häftig rörelse; stilla eller nästan stilla, fri från spänning eller passion, frihet från rörelse eller störning, inte upprörd, orolig eller spänd; under kontroll, handla med eller karaktäriserad av våld, handlandet eller förloppet att flytta eller byta plats eller position; rörelse, något som rör sig, oupphörlig rörelse, gå förbi eller bortom; förflyta