Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Storytelling  •  Gabriel Kanulf

Gabriel KanulfGabriel Kanulf
b. 1985, Sweden

Projection 1: Things Could Always Be Otherwise

The project departs from an exploratory approach to Stockholm and the quest for freedom in a market-driven city. I have built a tool to develop my image making. With this tool, I have created a video installation that shines a light on the projection effects of visual communication in the urban landscape and on its inhabitants. By challenging the hegemony of visuality, my aim is to create a spatiality of conflict to highlight how civic visual expression in public spaces are being repressed. How the citizen is denied the right to change herself by changing her city.

Projection 1: Things Could Always Be Otherwise

Projektet utgår ifrån ett utforskande förhållningssätt till Stockholm och ett sökande efter frihet i en marknadsstyrd stad. Jag har byggt ett verktyg för att utveckla mitt bildskapande. Med detta har jag gjort en videoinstallation som belyser hur visuell kommunikation har projicerande effekter i det urbana landskapet och på dess invånare. Genom att utmana de rådande maktstrukturerna som kontrollerar visualitet har jag ämnat skapa en konfliktfylld rumslighet för att understryka hur medborgerliga visuella uttryck i det offentliga rummet förtrycks. Hur medborgaren nekas rätten att förändra sig själv genom att förändra sin stad.