Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Ceramics and Glass  •  Minna Rombo Zetterlund

Minna Rombo Zetterlund

Minna Rombo Zetterlund
b. 1990, Sweden

Moments of presence

How can we allow ourselves to meet ourselves? Do our perspectives change when we allow for these types of encounters?

In my work, I explore aspects of mental and physical encounters, how we meet ourselves, and how we perceive the world. This is a reflective piece that builds on performance and carrier anxiety, and emphasises their antithesis: the curious joy of discovery.

By means of my glass crafts, I want to offer observers a chance to participate in an encounter with themselves and their surrounding world.

Stunder av närvaro

Hur kan vi tillåta oss att möta oss själva? Kan vi se omvärlden ur ett nytt perspektiv när vi tillåter detta möte?

I mitt arbete undersöker jag aspekter av det mentala och det fysiska mötet, hur vi möter oss själva och hur vi uppfattar omvärlden. Det är ett reflekterande arbete som tar avstamp i prestationsångest och karriärhets, med betoning på dess motsats: upptäckarglädjens nyfikenhet.

Genom mitt glashantverk vill jag delge en möjlighet för betraktaren att bli en deltagare, i ett möte med sig själv och omvärlden.