Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


The Vice-Chancellor’s Words

Rethink…

What if being a professional designer or artist means constantly having to rethink in relation to given norms and problems. What if that which is ingrained is juxtaposed with the utopian, where both personal dreams and the challenges of the world must be taken seriously? Rethink…! means criticality, but is also the joyful motto of trying new things: Experimenting with materials will develop ideas, testimonies and knowledge. Rethinking can thus be understood both as a critical approach and a way to embrace the world.

At Konstfack, the collaboration between the thinking mind and the creating hands has been a hallmark since 1844. This is still true today, through new technologies being added to the old. More or less everything exhibited at the Degree Exhibition has been made in the Konstfack workshops by the students themselves.

The respect for materials and expressions is crucial to us; who tells what to whom and with what result? What does a material mean — where does it come from, what are its qualities and potential? These questions and answers are exclusive knowledge that our students bring with them into the society. In a time when economy and lifestyle must be connected to the future, environment and new ecologies, this is vital. We educate passionate rethinkers who, through their designs, show care for the world.

Welcome to the Konstfack Degree Exhibition 2015!

Maria Lantz, Vice-Chancellor

Tänk om…

Att vara professionell formgivare eller konstnär betyder att man ständigt måsta tänka om i förhållande till givna normer och frågeställningar. Det invanda ställs i relation till det utopiska där både personliga drömmar och världens utmaningar måste tas på allvar. Tänk om..! är också utprovandets glädjefyllda motto: Genom experiment i material utvecklas idéer, utsagor och kunskap. Omtänkande kan på så vis förstås både som ett kritiskt förhållningssätt och som ett sätt att omfamna världen.

På Konstfack har tankens och handens samverkan varit ett signum sedan 1844. Så är det fortfarande, idag genom att nya tekniker adderats till gamla. På Vårutställningen har i stort sett allt som visas tillverkats i Konstfacks verkstäder, av studenterna själva.
Respekten för material och uttryck är central hos oss; vem berättar vad för vem och med vilket resultat? Vad betyder ett material – varifrån kommer det, vilka egenskaper och möjligheter har det? Dessa frågor och svar är exklusiva kunskaper som våra studenter tar med sig ut i samhället. I en tid då ekonomi och livsstil måste kopplas till framtid, miljö och nya ekologier är detta livsviktigt. Vi utbildar passionerade omtänkare som genom gestaltningar visar omsorg om världen.

Välkommen till Konstfacks Vårutställning 2015!

Maria Lantz, rektor