Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


The Curator’s Words

Uglycute has the pleasure of organising this year’s Konstfack Degree Exhibition. The Degree Exhibition is a collective exhibition with 154 graduating students from 14 different study programmes in seven subject areas at Konstfack. The purpose of the Degree Exhibition is to enable the students to show their work to a wider audience, but it is also significant to present Konstfack as a publically funded cultural institution.

We believe that contrast and difference are powerful tools in highlighting objects and actions. New connections and unexpected meetings create new ways of thinking and broaden horizons. This is why we have mixed all students, regardless of what subject they are studying. Works in similar materials and techniques risk becoming lost in the sheer amount of pieces if exhibited in categories. Our hope is that Konstfack’s multitude of expressions, styles and materials are much more clearly visible in this mix. Historically, there have been strong hierarchies between art, design and crafts. Remnants of these hierarchies can still be traced in society, which is why it is important for Konstfack to present itself as the progressive force that it is. This is especially important in times when reactionary political forces are in motion; forces that strive to reduce all opportunities for us to express ourselves freely. The students of Konstfack will be active within a number of different areas and thus influence and transform our future society. Uglycute wishes them all the best in this work.

Jonas Nobel / Uglycute, curator

Uglycute har glädjen att organisera årets vårutställning på Konstfack. Vårutställningen är en samlingsutställning med 154 avgångsstudenter från 14 olika program från sju ämnen på Konstfack. Vårutställningens syfte är att ge studenterna möjlighet att visa sina arbeten för en bredare publik men det är också betydelsefullt att presentera Konstfack som en offentligt finansierad kulturinstitution.

Vi tror att kontrast och skillnad fungerar som ett kraftfullt medel i att synliggöra objekt och handlingar. Nya kopplingar och oväntade möten skapar nya läsningar och breddar horisonter. Därför har vi blandat alla studenter oavsett vilket ämne de studerar. Arbeten i liknande material och tekniker riskerar att försvinna i mängden om de visas upp i kategorier. Vår förhoppning är att Konstfacks mångfald av utryck, stilar och material gestaltas tydligare genom blandningen. Historiskt sett har det funnits starka hierarkier mellan konst, design och konsthantverk. Kvarlevor av dessa hierarkier kan fortfarande spåras i samhället, därför är det viktigt att Konstfack presenterar sig som den progressiva kraft skola är. Detta är så mycket viktigare i tider då reaktionära politiska krafter är i rörelse. Krafter som strävar efter att minska allas vår möjlighet till att fritt få uttrycka oss. Konstfacks studenter kommer att vara verksamma inom en rad olika områden och därigenom färga och förändra vårt framtida samhälle. Uglycute önskar dem alla lycka i detta arbete.

Jonas Nobel/Uglycute, curator